Dịch vụ tư vấn Quản lý dự án

Giúp Chủ đầu tư/Khách hàng quản lý và triển khai dự án đảm bảo:

• Xây dựng mục tiêu, xác định công việc, dự tính nguồn lực cần thiết để thực hiện dự án và là quá trình phát triển một kế hoạch hành động thống nhất, theo trình tự logic.

• Phân phối nguồn lực bao gồm nguồn vốn, lao động, thiết bị và đặc biệt quan trọng là điều phối và quản lý tiến độ thời gian; Chi tiết hóa thời gian, lập trình lịch cho từng công việc và toàn bộ dự án (khi nào bắt đầu, khi nào kết thúc), trên cơ sở đó, bố trí nguồn vốn, nhân lực và thiết bị phù hợp.

• Theo dõi kiểm tra tiến trình dự án, phân tích tình hình thực hiện, báo cáo hiện trạng và đề xuất biện pháp giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện.