Các dịch vụ chính của chúng tôi

Giúp Chủ đầu tư/Khách hàng quản lý và triển khai dự án đảm bảo:

• Xây dựng mục tiêu, xác định công việc, dự tính nguồn lực cần thiết để thực hiện dự án và là quá trình phát triển một kế hoạch hành động thống nhất, theo trình tự logic.

• Phân phối nguồn lực bao gồm nguồn vốn, lao động, thiết bị và đặc biệt quan trọng là điều phối và quản lý tiến độ thời gian; Chi tiết hóa thời gian, lập trình lịch cho từng công việc và toàn bộ dự án (khi nào bắt đầu, khi nào kết thúc), trên cơ sở đó, bố trí nguồn vốn, nhân lực và thiết bị phù hợp.

• Theo dõi kiểm tra tiến trình dự án, phân tích tình hình thực hiện, báo cáo hiện trạng và đề xuất biện pháp giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện.

• Lập thiết kế thi công/chi tiết và dự toán các công trình về các lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông, xuất bản và báo chí. Thực hiện dịch vụ tư vấn giải pháp công nghệ, thiết kế, phát triển, kiểm thử và cung cấp các sản phẩm về các lĩnh vực trên.
• Trực tiếp khảo sát hiện trường, tư vấn chủ trương, báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án, hạng mục công việc liên quan tới công nghệ thông tin, bưu chính viễn thông.

Đang cập nhật ....

Đang cập nhật ....

Một Kế hoạch chiến lược CNTT tốt sẽ tháo gỡ những vướng mắc về vấn đề hoạch định và triển khai các kế hoạch CNTT

• Đầu tư CNTT gắn kết chặt chẽ hơn và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu đầu tư

• Đo lường được hiệu quả hoạt động CNTT • Kế hoạch đầu tư CNTT hàng năm rõ ràng và đầy đủ

• Tối ưu hóa phân bổ chi phí đầu tư CNTT • Nâng cao khả năng triển khai thành công các kế hoạch/dự án CNTT

• Tận dụng tối đa các tài sản và nguồn lực sẵn có của Chủ đầu tư/Khách hàng 

• Nâng cao sự hài lòng của cán bộ nhân viên • Chỉ rõ các điểm mạnh và hạn chế hiện nay của CNTT tại đơn vị.