Xây dựng kế hoạch chiến lược CNTT

Phạm vi công việc:

1. Rà soát và đánh giá hiện trạng CNTT:

• Rà soát tổng quan về Hệ thống và Hạ tầng CNTT

• Rà soát tổng quan về Tổ chức và Quản lý CNTT

2. Xây dựng mô hình CNTT tương lai, lộ trình thực hiện và kế hoạch đầu tư:

• Xác định mô hình CNTT tương lai

• Đề xuất các dự án CNTT quan trọng cần được triển khai

• Xác định mức độ ưu tiên và lộ trình triển khai của các dự án

• Lập kế hoạch đầu tư cho CNTT

• Đề xuất các khuyến nghị về việc thực hiện Kế hoạch chiến lược CNTT